අවදානමට පෙර සූදානම

rainසක්‍රීයවී ඇති මෝසම් වර්ෂාවත් සමග රටේ විවිධ ප්‍රදේශවල නායයාම් සක්‍රීය වී ඇති හෙයින් එයින් මිදීම සඳහා ‘අවදානමට පෙර ජනතාව සූදානම් කිරීමේ වැඩසටහනක්’ රට පුරා ක්‍රියාත්මක වේ.

අවදානම් සහිත දිස්ත්‍රික්ක 10 ක් හදුනාගෙන ඇති අතර එයින් ගාල්ල සහ මාතර මේ වන විට දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන් අවසන් කර ඇත.

එසේම මෙම වැඩසටහන මැයි 22 සිට ජුනි 02 වෙනිදා දක්වා ක්‍රියාත්මක වීමට නියමිත වේ.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.