අළුත් විදේශ ඇමති සහ මුදල් ඇමති මග

comung soonශ්‍රී ලංකාවේ ඉදිරි විදේශ ප්‍රතිපත්තිය මුළුමනින්ම ආර්ථික ක්ෂේත්‍රයට පරිවර්තනය කරමින් පවත්වාගෙන යාමට රජය තීරණය කර තිබේ.
ජී.එස්.පී ප්ලස් බදු සහනය හිමිවීම, එක් තීරයක් – එක් මාවතක් වැඩපිළිවෙලට ඇතුළත්වම හා ඉන්දියාව, චිනය, ජපානය ඇතුළු රටවල් සමඟ ඇතිකර ගත් ආර්ථික එකඟතා අනුව ඉහත ප්‍රතිපත්තියට එළැබීමට රජය තීරණය කරනු ලැබීය. රජය විසින් එළැබ තිබෙන ඉහත ස්ථාවරය අනුව රටේ විදේශ ප්‍රතිපත්තිය ආර්ථිකකරණයට ලක් වන අයුරින් වර්ෂ 2018 අය වැය යෝජනාවලිය ද සකස් කිරීමට නියමිතය. යහපාලන ජාතික රජයේ නව විදේශ ප්‍රතිපත්තිය සකස් කිරීමට අවශ්‍ය නායකත්වය දීමේ වගකිම රජයේ ප්‍රධාන අමාත්‍යවරයකුට පැවරීමට ද මේ වන විට අවධානය යොමුව පවතියි.

සබැඳි පුවත්

[shareaholic app="recommendations" id="27363332"]

Leave a Reply

Your email address will not be published.