ආගමන විගමන දෙපාර්තමේන්තුවෙන් ඉලෙක්ට්‍රොනික් පාස්පෝට් එකක්

e-passportආගමන විගමන දෙපාර්තමේන්තුවෙන් ඉලෙක්ට්‍රොනික් පාස්පෝට් එකක්
නව ඉලෙක්ට්‍රොනික් පාස්පෝට් පතක් හඳුන්වා දීමට ආගමන විගමන දෙපාර්තමේන්තුවේ අවධානය යොමු වී ඇත. ඒ පිළිබඳ මේ දිනවල සාකච්ඡ පැවැත්වෙන අතර නව ඉලෙක්ට්‍රොනික් පාස්පෝට් පත හඳුන්වා දීමට අවශ්‍ය කරුණු මේ වන විට සම්පාදනය කරමින් පවතින බව වාර්තා වෙනවා.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.