ආරක්ෂක ලේකම් ට යන්න වෙයිද?

bmudbus

අළුතින් පත්ව සිටින ආරක්ෂක ලේකම් බස්නායක මහතා ගේ ක්‍රියා කලාපය නුසුදුසු බවට තමන්ට තොරතුරු රැසක් ලැබී ඇති බව අමාත්‍ය රාජිත සෙනරහ්න කියා සිටියේය.
පත්වීම නුසුදුසුද කියා අසු විට ඇමතිවරයා ප්‍රශ්නය මග හැරියේය.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.