ආරක්ෂාව ප්‍රශ්නයක්? මහින්ද ගමන් බිමන් සීමා කරයි.

mahindaතමන්ගේ ආරක්ෂාව සඳහා ප්‍රමාණවත් නිලධාරීන් සංඛ්‍යාවක් නොමැතිවීම නිසා උත්සව හා රැස්වීම්වලට සහභාගීවීම සීමා කිරීමට සිදුවී ඇති බව කුරුනෑගල දිස්ත්‍රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී, හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා පවසා ඇත.
තම ආරක්ෂාව සඳහා ආරක්ෂක නිලධාරීන් 89 දෙනෙකු නියුක්ත කර ඇතත් නිලධාරීන් නිවාඩු ලබා ගැනීම ආදිය හේතුවෙන් මහජන රැස්වීම් හා උත්සව ආදියට සහභාගීවීමෙදී මෙම ගැටළුවට මුහුණ පෑමට සිදුව ඇති හෙයින් එවැනි උත්සව ආදියට සහභාගී වීම සීමා කිරීමට සිදුව ඇති බව ඔහු පවසයි.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.