ආරළු බුරළු නැති ඡන්ද පුරෝකථනයක්-මෛත්‍රීට ජය පහසුය

 මෛත්‍රීට ඡන්ද   හැදෙන හැටි 

cartton12mkji

මේ පුරෝකථනය අහුලා ගත්තේ දෙරණ web අඩවියෙනි- එය සරලය සන්ධානයට අත තිබෙන ඡන්ද ප්‍රමාණය පදනම් කරගෙන මේ නිගමනයට එළඹ ඇත..

UNP එකට චන්ද ලක්ෂ 35 -40 ඇත. මෙයින් මෛත්‍රීපාල මහතාට අඩුම වශයෙන් එකට චන්ද ලක්ෂ 32 ලැබේ යැයි සිතිය හැක

TNA එකට චන්ද ලක්ෂ 7 ඇත. මෙයින් මෛත්‍රීපාල මහතාට අඩුම වශයෙන් එකට චන්ද ලක්ෂ 5 ලැබේ යැයි සිතිය හැක

SLMC එකට චන්ද ලක්ෂ 7 ඇත. මෙයින් මෛත්‍රීපාල මහතාට අඩුම වශයෙන් එකට චන්ද ලක්ෂ 5 ලැබේ යැයි සිතිය හැක.

commonvv

 

පොන්සේකාට එකට චන්ද ලක්ෂ 7 ඇත. මෙයින් මෛත්‍රීපාල මහතාට අඩුම වශයෙන් එකට චන්ද ලක්ෂ 4 ලැබේ යැයි සිතිය හැක

 

JVP එකට චන්ද ලක්ෂ 6 ඇත. මෙයින් මෛත්‍රීපාල මහතාට අඩුම වශයෙන් එකට චන්ද ලක්ෂ 4 ලැබේ යැයි සිතිය හැක

සිහල උරුමයට එකට චන්ද ලක්ෂ 4 ඇත. මෙයින් මෛත්‍රීපාල මහතාට අඩුම වශයෙන් එකට චන්ද ලක්ෂ 2 ලැබේ යැයි සිතිය හැක

වතුකරයේ එකට චන්ද ලක්ෂ 2 ඇත. මෙයින් මෛත්‍රීපාල මහතාට අඩුම වශයෙන් එකට චන්ද ලක්ෂ 1 ලැබේ යැයි සිතිය හැක

chandrika3

 

චන්ද්‍රිකා සහ මෛත්‍රීපාල එතුලු ශ්‍රී ලංකා නිදස පක්ෂ එකට චන්ද ලක්ෂ 5 වත් ඇත. මෙයින් මෛත්‍රීපාල මහතාට අඩුම වශයෙන් එකට චන්ද ලක්ෂ 4 ලැබේ යැයි සිතිය හැක

තවද වම ඇතුලු අනෙකුත දේශ පාලන ව්‍යාපාර තුලින් එකට චන්ද ලක්ෂ 3 ඇත. මෙයින් මෛත්‍රීපාල මහතාට අඩුම වශයෙන් එකට චන්ද ලක්ෂ 1 ලැබේ යැයි සිතිය හැක

මේ සියල්ලට අමතරව මෛත්‍රීපාල මහතාට පාවෙන චන්ද අඩුම වශයෙන් එකට චන්ද ලක්ෂ 1 ලැබේ යැයි සිතිය හැක

මෙලෙස අවම ලෙස ගත කලද මෛත්‍රීපාල මහතාට චන්ද අඩුම වශයෙන් එකට චන්ද ලක්ෂ 59 ගත හැක. මෙයිනුත් තව ලක්ෂ 5 ඉවත් කලද ඔහුට පැහැදිලි ලෙසම ජයග්‍රහණය සඳහා අවශ්‍ය  චන්ද ලක්ෂ 52 ඉතාමත් පහසු ලෙස ලබා ගත හැක.

ඔබ මොකද හිතන්නේ?

sinhala.lankanewsline.com

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.