ඇමති ජෝන්ටත් අය – වැය හොඳ නැතිලු.

johnසංචාරක ක්‍ෂේත්‍රයට අදාළ අංශ කිහිපයක් සඳහා අයවැයෙන් බදු ඇති කිරීම නිසා ප්‍රායෝගික වශයෙන් ගැටලු ඇති විය හැකි යැයි සංචාරක සංවර්ධන හා ක්‍රිස්තියානි ආගමික කටයුතු අමාත්‍ය ජෝන් අමරතුංග මහතා පවසයි.

මේ අයවැයෙන් සංවර්ධනයට විශාල බාධා ඇති වී තිබෙන නිසා ප්‍රවර්ධන කටයුතු කිරීම අපහසු වී තිබෙන බවත් සංචාරක ක්‍ෂේත්‍රය වැඩිදියුණු කර සංචාරක ක්‍ෂේත්‍රයෙන් මෙරට තරුණ තරුණියන් ලක්ෂ පහකට පමණ රැකියා අවස්ථා ලබාදීමට අපේක්ෂා කරන බවත් අමාත්‍යවරයා පැවසී ය.

“අපේ රටේ විශාලතම ආදායමක් උපයාගත හැකි වන්නේ සංචාර ක්‍ෂේත්‍රය දියුණු කිරීමෙන්. එහෙත් එහි ප්‍රවර්ධන කටයුතු කිරීමට බාධා පැමිණෙන තත්ත්වයක් මෙවර අයවැයෙන් ප්‍රමාණවත් මුදලක් වෙන් නොකිරීම නිසා ඇති වී තිබෙනවා. ක්‍රිස්තියානි ආගමික කටයුතු සඳහාත් ප්‍රමාණවත් මුදලක් මෙවර අයවැයෙන් වෙන් වී නැහැ.“ යැයි ද හෙතෙම වැඩිදුරටත් පැවසී ය.

 

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.