ඇමරිකාව ලංකාවේ මැතිවරණ වලට අත ගහලා

americaඇමරිකාව රටවල් හතළිස් පහක මැතිවරණ කටයුතු වලට බලපෑම් කොට ඇති බව හෙළිදරව් වී තිබේ. එම රටවල් අතරේ ශ්‍රී ලංකාවත් සිටී. කර්නගී මෙලන් විශ්ව විද්යාලයේ පර්යේෂක දග් ලෙවින් පවසන ආකාරයට 1946-2000 දක්වාවූ කාලය තුළ ඇමරිකාව 81 වාරයක් වෙනත් රටවල් වල මැතිවරණ සඳහා බලපෑම් කොට ඇත.

බොරු ආරංචි ප්‍රචාරය කිරීම, මැතිවරණ ප්‍රචාරණ කටයුතු,විශාලා ලෙස මුදල් ලබා දීම වැනි උපක්‍රම තුලින් මේ බලපෑම් සිදු හොට ඇත. විදේශ ආධාර සහ සම්බාධක පැනවීම වැනි රාජ්‍ය තාන්ත්‍රික උපක්‍රම ද භාවිතා කොට ඇත.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.