ඉරණවිල ගීවිසුම රනිල් නිර්දේශයෙන් අහෝසි…………….

ranil-wickramasingheඇමරිකන් හඬ ගුවන් විදුලි සම්ප්‍රේෂණාගාරයේ ඉදි කිරිමට 1991 වසරේ ඇමරිකා තානාපති කාර්යාලයට බදු දුන් ඉරණවිල ඉඩමේ බදු ගිවිසුම අවලංගු කිරිමට 18දා කැබිනට් අනුමැතිය ලැබිණි. එම ගිවිසුම අදාළ කාලයට පෙර අහෝසි කිරිමට ඇමරිකා තානාපති කාර්යාලය ඉල්ලා තිබිණි. ඉඩමේ ප්‍රමාණය හෙක්ටයාර 166.038 කි. එම යෝජනාව කැබිනට් මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කරනු ලැබුවේ අගමැති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා විසිනි.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.