උතුරේ ඉඩම්වලින් අයින්වෙන්න හමුදාවට මිලියන 866.71 ක් !

army soldiersඋතුරු නැඟෙනහිර පළාත්වල අත්පත් කරගෙන ඇති පෞද්ගලික ඉඩම්වලින් ඉවත්ව, හමුදා කඳවුරු වෙනත් ස්ථානයක ස්ථාපනය කිරීම සඳහා රුපියල් මිලියන මිලියන 866.71ක් හමුදාව වෙත ලබා දීමට කැබිනට් මණ්ඩලය තීරණය කර ඇත.

මේ අතර යුද්ධයෙන් අවතැන් වී සුභ සාධන මධ්‍යස්ථානවල ජීවත්වන ජනතාව නැවත පදිංචි කිරීම සඳහා හමුදාව අත්පත් කර ගෙන ඇති ඉඩම් අක්කර 522 මුදා හැරීම සඳහා හමුදාව එකග වී තිබේ.

යුධ ගැටුම් පැවති සමයේ ත්‍රිවිධ හමුදාව විසින් පරිහරණය කරන ලද, ආරක්ෂක කටයුතු සඳහා තවදුරටත් අවශ්‍ය නොවන, උතුරු හා නැ‍ඟෙනහිර පළාත්වල පිහිටි, පෞද්ගලික හා රජයේ ඉඩම් අක්කර 4,992.84ක් ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශයේද එකඟතාව සහිතව මේ වන විට ඒවායේ මුල් හිමිකරුවන් වෙත නිදහස් කරනු ලැබ ඇත.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.