උසස්‌ පෙළ 413 දෙනකුගේ ශ්‍රේණි වෙනස්‌ වේ

 

 

 

 

 

 

හැටහය දහසක්‌ පමණ වූ උසස්‌ පෙළ ප්‍රතිඵල සමීක්‍ෂණ අයදුම්පත් අතරින් අයදුම්කරුවන් 413 දෙනකුගේ ශ්‍රේණි වෙනස්‌ වී තිබේ. මෙලෙස ප්‍රතිඵල වෙනස්‌ වීම .නිසා සංශෝධනයට ලක්‌ වූ ඉසඩ් ලකුණු හා දිවයින තරාව ද (Raබන) සමඟ අයදුම්කරුවන්ගේ ප්‍රතිඵල අඅඅගාදැබැඑsගකන සහ අඅඅගරුsමකඑsගැංaපිගටදඩගකන යන වෙබ් අඩවිවලට ඇතුළත් කර ඇත.

මීට අමතරව රාජ්‍ය තොරතුරු කේන්ද්‍රයෙන් ද අංක 1919 අමතා ප්‍රතිඵල පිළිබඳ තොරතුරු ලබාගත හැකිය.

ඊයේ (19 වැනිදා) නිකුත් කරන ලද ප්‍රතිඵල විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාවට යවන බව ද විභාග දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි.

සබැඳි පුවත්

[shareaholic app="recommendations" id="27363332"]

Leave a Reply

Your email address will not be published.