උසස් පෙළ ප්‍රතිඵල නැවත සමීක්ෂණ 15 වැනිදා ට පෙර

a-l-students

අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර (උසස් පෙළ) විභාගයෙන් ප්‍රතිඵල නැවත සමීක්ෂණ සඳහා අයැදුම් කළ හැකි අවසාන දිනය 2018 ජනවාරි 15 වැනිදා බව විභාග කොමසාරිස් ජනරාල් බී. සනත් පූජිත පවසයි.

පාසල් අයදුම්කරුවන්ගේ නැවත සමීක්ෂණ අයැදුම්පත් විභාග ප්‍රතිඵල ලේඛන සමඟ විදුහල්පතිනට යවන බවත් පෞද්ගලික අයැදුම්කරුවන් ජාතික පුවත්පත්හී ඉදිරියේදී පළකරනු ලබන දැන්වීම අනුව අයැදුම්පත්‍ර සම්පූර්ණ කර එවිය යුතු බවත් හෙතෙම කියයි. අයැදුම්පත් විභාග දෙපාර්තමේන්තු නිල වෙබ් අඩවියේද පළ කෙරේ.

ප්‍රතිඵල සම්බන්ධ කිසියම් විමසීමක් ඇත්නම් පාසල් විභාග සංවිධායක හා ප්‍රතිඵල ශාඛාවේ 0112784208, 0112784537, 0113188350, 0113140314 යන අංකවලට ඇමතීමෙන් දැනගත හැකිය. දෙපාර්තමේන්තුවේ ක්‍ෂණික ඇමතුම් අංකය 1911 බවද හෙතෙම දැනුම් දෙයි.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.