උසස් පෙළ හදාරන සිසුන් 175,000ටත් ගුරුවරුන්ටත් ටැබ්

budget 2017 tabඋසස් පෙළ හදාරන සිසුන් 175,000ටත් ගුරුවරුන්ටත් ටැබ් පරිගණක ලබා දෙීමට 2017 වසර සදහා වූ අයවැයෙන් යෝජනා කරයි.

මුදල් අමාත්‍ය රවී කරුණානායක මහතා 2017 වසර සදහා වූ අයවැය පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරමින් කියා සිටියේ එම වැබ් සඳහා වයිෆයි ලබා දෙන්නැයි දුරකථන සමාගම්වලින් ඉල්ලා සිටින බවයි.

එසේම අවුරුදු 5 සිට 19 දක්ව වූ දරුවන් ලක්‍ෂ 45කට ලක්ෂ 2ක වටිනාකම සහිත රක්ෂණයක් ලබා දීමටද අයවැයෙන් යෝජනා කරයි.

සබැඳි පුවත්

[shareaholic app="recommendations" id="27363332"]

Leave a Reply

Your email address will not be published.