ඌව අධ්‍යාපන ඇමති සෙන්දිල්

sendilඌව පළාත් අධ්‍යාපන ඇමැති ලෙස කටයුතු කළ ඌව පළාත් ප්‍රධාන ඇමැති චාමර සම්පත් දසනායක මහතා ඉල්ලා අස්වීමෙන් පුරප්පාඩු වූ තනතුරට සෙන්දිල් තොන්ඩමන් මහතා ඌව පළාත් ආණ්ඩුකාර එම්.පී.ජයසිංහ මහතා ඉදිරියේ ආණ්ඩුකාර කාර්යාලයේ දී දිවුරුම් දුන්නේය.

ඔහු දැනට ඌව පළාත් වතු යටිතල පහසුකම් නිවාස, මාර්ග,ජලසම්පාදන හා සමුපකාර ඇමැතිවරයා ලෙස ද දැනට කටයුතු කරයි.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.