ඒකාබද්ධයේ මන්ත්‍රීවරුන් පිරිසකට පාර්ලිම්න්තු තහනමක් ?

parlimentඒකාබද්ධ විපක්ෂයේ මන්ත්‍රීවරුන් දිගින් දිගට පාර්ලිමේන්තුවේ වැඩ කටයුතු වලට බාධා කරන හෙයින් කීප දෙනෙකුට එරෙහිව පාර්ලිමේතු තහනමක් පැනවීමට ඉඩ ඇත. පසුගිය සිකුරාදා පාර්ලිම්න්තුවේ හැසිරුණු ආකාරය සටහන්වී ඇති වීඩීයෝ දර්ශන කථානායක කරු ජයසූරිය මහතා විසින් නිරීක්ෂණය කර මීලඟ සභාවාරයේදී තීන්දුවක් දෙන බව දැනගන්ට ඇත.

කථානායක කරු ජයසූරිය මහතා විසින් පාර්ලිමේන්තුව කල්තැබූ අවස්ථාවේදී ප්‍රියංකර ජයරත්න මන්ත්‍රීවරයා කථානායක අසුනේද, ප්‍රසන්න රණතුංග මන්ත්‍රීවරයා ජනාධිපතිවරයාගේ අසුනේද වාඩිවෙමින් ඒකාබද්ධ විපක්ෂයේ මන්ත්‍රීවරුන් විසින් වෙනම සභාවක් කැඳවා තිබිණි. මන්ත්‍රීවරුන්ට කැඳවීමේ සීනුව නාද කර තිබුණේ මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ මන්ත්‍රීවරයා විසිනි. ප්‍රසන්න රණවීර හා රංජිත් ද සොයිසා යන මන්ත්‍රීවරුන් විසින් එහිදී සභාව අමතා තිබිණි.

රවී කරුණානායක මුදල් ඇමති තනතුරෙන් ඉල්ලා අස්වීමෙන් අනතුරුව අගමැතිවරයා කරුණු පැහැදිලි කිරීමට උත්සාහ කරද්දී ඒකාබද්ධ විපක්ෂයේ මන්ත්‍රීවරුන් දිගින් දිගට ඔහුට බාධා කළහ. කීප දෙනෙකුට එරෙහිව පාර්ලිමේතු තහනමක් පැනවීමට ඉඩ ඇත. පසුගිය සිකුරාදා පාර්ලිම්න්තුවේ හැසිරුණු ආකාරය සටහන්වී ඇති වීඩීයෝ දර්ශන කථානායක කරු ජයසූරිය මහතා විසින් නිරීක්ෂණය කර මීලඟ සභාවාරයේදී තීන්දුවක් දෙන බව දැනගන්ට ඇත.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.