කව්ද පනින්නේ?

අවවාදයයි- පනින කව්රුත් පනින බව කියන්නේ නැත

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.