කැළණි වැලි දුම්රිය මාර්ගයේ දුම්රිය ගමන් වෙනසක්

බෙස්ලන් දුම්රිය මාර්ගයේ අලුත් වැඩියා හේතුවෙන් මෙම මස 13 හා 14 දෙදින එම දුම්රිය මාර්ගයේ දුම්රිය ගමන් වෙනසක් වන බව දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව ප්‍රකාශ කරයි.
එම දෙදින තුල අවිස්සාවේල්ල සහ කොස්ගමින් ආරම්බ වන දුම්රිය බේස්ලයින් පාර දුම්රිය ස්ථානය දක්වා පමණක් ධාවනය වේ.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!