තවත් කෝටි තිස් තුනක්

new-vehicles-තවත් ඇමතිවරු 06දෙනෙකු ඇතුළු පිරිසකට වාහන ගෙන්වීම සඳහා රුපියල් කෝටි 33කට ආසන්න පරිපූරක ඇස්තමේන්තුවක් පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත්ව ඇතැයි වාර්තා වේ.  එම වාහන අතර ඇමතිවරු 06දෙනෙට අමතරව ආණ්ඩුකාරවරයෙකු සහ අගමැති ලේකම්වරයෙකුද වන බව වැඩිදුරටත් වාර්තා වේ.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.