ගුරුවරුන්ට නිල ඇදුමක් !

chandima rasaputhraදකුණු පළාත් අධ්‍යාපන අමාත්‍ය චන්දිම රාසපුත්‍ර ගේ අදහසක් අනුව එම පළාතේ ගුරුවරුන් 5000ක් සඳහා නිල ඇදුම් දීමනාවක් ලබා දීඹට කටයුතු කර ඇත. මේ සඳහා වැයවන මුදල රුපියල් මිලියන 550 කි.

පසුගිය 22 වෙනිදා මුලටියන අධ්‍යාපන කොට්ඨාශයෙන් මෙම වැඩසටහන ආරම්භ විය. මෙයින් 25 000 කට අධික පිරිසක් ප්‍රතිලාභ ලබති.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.