චන්ද්‍රකා නිරුවත් කිරීම – එස් බී ගැන නිදහස් සන්ධාන කාන්තාවෝ

 

sb dissa

 

 

එස් බී දිසානායක චන්ද්‍රිකා බණ්ඩාරනායක කුමරතිංග මහත්මිය ගේ ඇඳුම් ගලවා ම්හ් පාරේ දුවන්න සැලස්විය යුතු බට කල කථාව

 

 

[vsw id=”/2YPeC8h8R5U” source=”youtube” width=”325″ height=”244″ autoplay=”no”]

 

 

එම ප්‍රකාශය  ගැන ආණ්ඩු පක්ෂ හිතවාදී  කාන්තාවන් ගේ ප්‍රකාශ

 

[vsw id=”/dY5bjGqhDZM” source=”youtube” width=”335″ height=”244″ autoplay=”no”]

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.