චම්පික රණවක බොදු බල සේනාවේ චෝදනා වලට පිළිතුරු දෙයි

 

රව්ෆ් හකීම් පොදු ව්පාශ සන්දානයට එක කර ගැනීමට මුස්ලිම් ජනතාව සඳහා වෙනමම පරිපාලන ඒකකයක් ලබාදීමට පොරොන්දුව්ක් දින බවට බොදු බල සේනාවේ

ඩිලන්ත විතානගේ නගන චෝදනාව චම්පික රණවක ප්‍රතික්ෂේප කරයි.

 

 

[vsw id=”/N_Tj3464Z7I” source=”youtube” width=”325″ height=”244″ autoplay=”no”]

සබැඳි පුවත්

[shareaholic app="recommendations" id="27363332"]

Leave a Reply

Your email address will not be published.