ඡන්දයේ ගමන් මග- ප්‍රවනතා- සජීවී ඡන්ද ප්‍රතිපල මෙතැනින්ද ලබාගත හැකියි

 

president-mahinda-rajapaksa-vs-maithripala-sirisena

 

 

විස්තරාත්මක ස්ජීවී ඡන්ද  ප්‍රතිපල

 

මෛත්‍රීපාල සිරිසේන  කිලිනොච්චියේ තැපැල් ඡන්ද  ප්‍රතිපල පැමිනීමත් සමග පෙරට දැන් 52% කක් ලබාගෙන ඉදිරියෙන්

 

 

යාපනය දිස්ත්‍රික්කය – කිලිනොච්චි

කට පෙර

නම ප්‍රතිශතය % ජන්ද
මෛත්‍රීපාල සිරිසේන

72.1%

38856
මහින්ද රාජපක්ෂ

24.7%

13300

 

 

 

මේ වනවිට 52% කක් ඉදිරියෙන්  මෛත්‍රීපාල සිරිසේන 42%  සමගින් එහෙත්  තරඟය උග්‍ර  විය හැකිය.

 

 

පලමු  තැපැල් ඡන්ද ප්‍රතිපලය පෙන්න්නුමේ කරන්නේ  මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා – පසුපසින් සිටියත් 2010 ජනාධිපතිවරණයේ  රත්නපුර තැපැල් ඡන්ද ප්‍රතිඵලය

වලට සාපේක්ෂව පරතරය සැහෙන තරමකින් අඩු වී ඇති බවයි.

සජීවී ඡන්ද  ප්‍රතිපල  

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.