ජයලලිතා ගේ මුහුණ හැඩයට තැනූ 68 kg ඉඩ්ලියක් ……………..

jayalalitha-aදකුණු ඉන්දියානුවන්ගේ සම්ප්‍රදායික ආහාරයක් වන ඉඩ්ලි  68 kg ක් යොදා ගනිමින් තමිල්නාඩු හිටපු මහා ඇමතිනි  ජයලලිතා ජයරාම්ගේ මුහුණ ආකාරයට සකස් කර මරිනා වෙරල තිරයේ පදර්ශනයට තබා තිබෙනවා. තමිල්නාඩු ජනතාව විසින් ජයලලිතා ජයරාම් අමතන ලද්දේ ” අම්මා” යන නමිනි.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.