ටිරාන් ට ටීම් එකෙන් දිරිය

 

 

 

DSC0105

 

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී හා රඪා ආයතනයේ හිටපු සභාපති ටිරාන් අලස්ගෙන් රහස් පොලීසිය විසින්දැන් ප්‍රශ්න කිරීමට පෙර ඔහුට දිරිය ලබදීමට රැස්වූ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්

රැසකටම  දුෂණ චෝදනා තිබීම විශේෂයකි.

DSC0099

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.