තවමත් හමුදාපති පත් කොට නැහැ

 

.

 

නව හමුදාපති වරයෙක් පත් කිරීම පිළබඳව අපද වාර්තා කළෙමු-ඒ පිළිබඳව අපේ කණගාටුව.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.