දවස් 48ක කැලැන්ඩරයක් ඇති පුවත්පතක් ‍

salaryශ්‍රී ලංකාවේ පුවත්පත් කලාව උඩු යටි යටිකුරු කරන බව කියමින් රටම අල්ලන බව පුරසාරම් දොඩමින් ආරම්භ කළ පුවත්පතේ දින දර්ශනයේ ද දින හතළිස් අටක් ඇතිබව මාසයකට දින හතළිස් අටක් ඇති බව දැන් එහි සේවකයින් කියා සිටිති එයට හේතුව දින හතළිස් අටක් ගත වීත් තවමත් ඒ සේවකයින්ට වැටුප් ගෙවා ගත නොහැකි වීමයි .

මේ වන විට මාස කීපයක් තිස්සේම ප්‍රාදේශීය පුවත් පත් වාර්තා කරුවන් හට වැටුප් ගෙවා නැත. එහි ඉහළ කළමනාකාරිත්වය පවසන්නේ මෙය තාවකාලික අර්බුදයක් වන බවයි.

එහෙත් දැන් පුවත්පතේ මාධ්‍යවේදීන්ට මතුවී ඇති ප්‍රශ්නය නම් මේ පුවත්පත තාවකාලික එකක් ද යන්නයි.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.