මාස දෙකහමාරෙන් බත ගෙනන ලබූදුවේ අලුත් වී වර්ගය

  • දවස් 84 ගෙට
  • බත නිකම් බාස්මතී වාගේ. හීනියි. ලස්සනයි.
  • අස්වැන්න හෙක්ටයාරයට කිලෝ 3500 යි

V1ලබුදුව වී පර්යේෂණ ආයතනය මගින්  මාස දෙකහමාරේ වී ප්‍රභේදයක් හදුන්වා දී තිබේ. දැනට මෙකී වී ප්‍රභේදයේ පර්යේෂණ කටයුතු සිදුකොට අවසන්ව ඇති අතර එය මෙම වර්ෂයේ දී නිර්දේශ කමිටුව වෙත ඉදිරිපත් කිරිමට නියමිතව ඇති බව වී පර්යේෂණ ආයතනයේ සහකාර කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂිකා මිල්ලවිතානාච්චි පැවසුවාය.

සමික්ෂණ කටයුත්තක් සදහා ලබුදුව ගොවිජන සේවා මධ්‍යස්ථානට පැමිණි කෘෂිකර්ම පර්යේෂණ නිලධාරින් වෙනුවෙන් වී පර්යේෂණ ආයතනයේ පැවති පුහුණු වැඩමුළුවකදි ඇය මේ බව සදහන් කළාය.  නව වී  ප්‍රභේදය පිළිබද තවදුරටත් අදහස් දක්වමින් සහකාර කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂකවරිය මේසේද කිවාය.  V3

මෙය මාස දෙකහමාරේ වි ප්‍රභේදයක්.  දින 84යි. දැනට මේ වී ප්‍රභේදයේ  පර්යේෂණ කරලා ඉවරයි. අපි දැනට එය හදුන්වන්නේ එල්.ඩි 8/15 කියන නමින්. මේ අවුරුද්දේ නිර්දේශ කමිටුව වෙත  ඉදිරිපත් කරණවා. නිර්දේශ කමිටුවේ දි වෙනත් නමක් තමයි  ලැබෙන්නේ. මේ සහලේ බත තැම්බෙනවිට මහතින් අඩුයි. දිගයි. බත් ඉව්වාට පසු බාස්මති වගේ ලස්සනට එනවා. ප්‍රර්යිඩ් රයිස් හදන්න පුළුවන්.  අස්වැන්න හෙක්ටයාර් එකට කිලෝ 3500යි.  ඇය කීවාය.

මෙම අවස්ථාවට වි පර්යේෂණ ආයතනයේ පර්යේෂණ සහකාරවරුන්වන යු.එස්.කේ. වෛද්‍යනාථ, මහත්මිය හා චන්දන ද සිල්වා. මහතා සහ ලබුදුව ගොවිජන සේවා මධ්‍යස්ථානයේ  ප්‍ර දේශිය සංවර්ධන නිලධාරි පි.එච්. සදමාලි  මහත්මිය ඇතුළු කෘෂිකර්ම පර්යේෂණ නිෂ්ෂාදන සහකාර නිලධාරින්  මේම වැඩමුළුවට එක්ව සිටියහ.

(ගාල්ල ලලිත් රුහුණගේ සහ කේ.ඒ.එස්.කුමාර)

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!