දවසේ කාටුන්

 

දවසේ දේශපාලන උණුසුම  තෙලි තුඩට අසු වෙන  හැටි

 

vsw id=”/nH7o8ijdZvg” source=”youtube” width=”425″ height=”344″ autoplay=”no”]

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.