දිරච්ච ලනු කන රාජ-මහින්දට විරෝධය ගීතයෙන්

මහින්ද  රාජපක්ෂට විරෝධය දනවන ගීතයක්

 

 

 

[vsw id=”/2KRfjNLEYAU” source=”youtube” width=”325″ height=”244″ autoplay=”no”]

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.