නාමල් තනියම ගමට බසී

ghtjuk

 

 

 

මහින්ද රාජපක්ෂ පරිපාලනය තුල දැවැන්ත බලයක් හිමි කරගෙන සිටි නාමල්  රාජපෂ මහතා දැන් ජනමුල වැඩ සටහනක් දියත් කරමින් සිටී.

වෙනදා සහ පිරිවර සමග යන නාමල් දැන් තනියමය.

උණු තේ කෝපයක් බීමට ලද අවස්ථාව ට්විටර්යෙනි.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.