නීල උත්පල – දිගටි දෑසයි

 

ඔබේ දෑසයි ඔබේ දෑසයි
නීල උත්පල – දිගටි දෑසයි
මීන චන්චල කිදුරු දෑසයි

ඈත අහසේ තාරකා සේ
වශීකර මා
සිත සිනා සේ
දුරක සිටියත් ~ ලගක සිටියත්
ඔබේ ඇස මට නිබද සිහිවේ………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[vsw id=”/1IfMiyJOQsI” source=”youtube” width=”325″ height=”244″ autoplay=”no”]

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.