පඩු ලබන විදුලිබල මණ්ඩලයෙන් මිලියන 800ක් දැන්වීම්

W.B ගනේගල
W.B ගනේගල

කිසිදු තරඟකාරයෙක් නොමැතිව ඒකාධිකරයක් සහිතව පවත්වාගෙන යන විදුලිබල මණ්ඩලය පාඩු ලබමින් තිබියදී රූපවාහිනි දැන්වීම් සඳහා  රුපියල් මිලියන 800ක් වය කිරීම නාස්තියක් බව වෘත්තීය සමිති පෙන්වා දෙති.

මණ්ඩල සහාපතිවරයාට මෙවැනි දැන්වීම් අනුමැත කිරීමට බලයක් නැති අතර දැන්  මෙම දැන්වීම් සදහා ගෙවීම් අනුමත  කිරීමට අදාල  නිලධාරීන්  ප්‍රතික්ෂේප කරන බව වෘත්තීය සමිති ක්‍රියාධරයින් කියා සිටීති.

මේ සම්න්ධයෙන් කළ මාධ්‍ය විමසුමකට පිළිතුරු දුන් සභාපති W.B ගනේගල කියා සිටීයේ මෙම දැන්වීම් සහ දේශපාලනය අතර සම්බන්ධයක් නැති බවත් සීයට විසි පහකින්ක්       විදුලිබල ගාස්තු අඩුකිරීම ගැන පාරිභෝගිකයින් දැනුවත් කිරීම සඳහා මෙම දැන්වීම් පලකල බවයි.

දැන් මෙම දැන්වීම් විකාශනය කිරීම නතර කොට ඇති බව සභාපති වරයා වැඩි දුරටත් පැවසීය.

 

 

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.