පනින අය නවත්ත ගන්න අපට උවමනාවක් නැහැ – විජිත් විජයමුණි

vijith“වරදාන වරප‍්‍රසාද ලබාදී පනින අය නවත්ත ගන්න අපට උවමනාවක් නැහැ. අපේ ඇමතිවරුන්ට නියෝජ්‍ය ඇමතිවරුන්ට අපහසුකම් ගොඩක් තියෙනවා. ඒගොල්ලන්ට කීයක් හරි ගෙවනවා නම් ඒකට අපේ අකමැත්තක් නැහැ. හැබැයි මොනව දීලවත් කවුරුවත් රවට්ටන්නත් බැහැ. ඒ වගේම කවුරු ගියත් ආණ්ඩුව වට්ටන්නත් බැහැ. සමහරු අර එළුවගේ මොකක්ද වැටෙනකම් බලා හිටියා වගේ මේ ආණ්ඩුව පෙරල්නන බලාගෙන ඉන්නවා”  යැයි වාර්මාර්ග ජල කළමණාකරන ඇමති විජිත් විජයමුණි මහතා පවසනවා.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.