පාසැල් පොත් පමාවට වග කියන්නේ කවුද?

booksපාසල් සිසුන්ට ලබා දිය යුතු පෙළ පොත් ලක්ෂ 11ක් තවදුරටත් හිඟව පවතින බව අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය පවසයි. අමාත්‍යංශය සඳහන් කළේ, එම පෙළ පොත් මුද්‍රණයට භාර ගත් රජයේ මුද්‍රණාලය හා පෞද්ගලික මුද්‍රණ හිමිකරුවන් නිසි වේලාවට මුද්‍රණ කටයුතු අවසන් නොකිරීමෙන් මෙම තත්ත්වය උද්ගතව ඇති බව ය.

මේ හේතුවෙන් පසුගිය වාරය අවසානයට පෙර ඇතැම් විෂයන්ට අදාළ නව පෙළ පොත් සිසුන් අතට පත් කිරීමට නොහැකි වූ බව ද අමාත්‍යංශය පෙන්වා දෙයි. සිසුන්ට අවශ්‍ය හිඟව පවතින පෙළ පොත් ඉදිරි සතිය ඇතුළත ඔවුන්ට ලබා දීමට නියමිත ය.

අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය සඳහන් කළේ, මුද්‍රණ කටයුතු ප්‍රමාද කළ රජයේ මුද්‍රණාලය ඇතුළු මුද්‍රණ ආයතනවලින් දඩ මුදල් අය කර ගැනීමට පියවර ගන්නා බව ය

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.