පාසැල් වලට ළමයි දාගන්න ලියුම් නැහැ

Untitled


පාසැල්වලට සිසුන් ඇතුලත් කර ගැනීමට විදුහල්පතිවරුන්ට ලබා දීම සදහා බොහෝ දෙනෙකු මේ දිනවල අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශයෙන් ලියුම් ලබා ගැනීමට පැමිනෙණ බවත් එවැනි කිසිදු ආකාරයේ ලියුම් අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය හෝ අමාත්‍යංශයේ කිසිදු නිලධාරියෙකු නිකුත් නොකරනු ඇති බව අධ්‍යපන අමාත්‍යංශය නිවේදනය කරයි.

අධ්‍යාපන ක්ෂේත්‍රයේ සිදුවන අක්‍රමිකතා පිළිබද විමර්ශණය සදහා කමිටුවක් පසුගිය දා පත් කල අතර පාසල්වලට දරුවන් ඇතුළත් කර ගැනීමේදී අසාධාරණයක් සිදුවූ අවස්ථා වෙතොත් එ් සම්බන්ධයෙන් පැමිණිලි ඉදිරිපත් කිරීමට ලබන මස 8 වැනිදා දක්වා අවස්ථාව ලබාදීමට අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය තීරණය කර ඇති බවට වාර්තා වේ.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.