පැය 03ක් විදුලිය කපනවා – ලං.වී.ම්. එහෙම කපන් නැ – විදුලිබල ඇමති.

ranjith-siyambalapitiyaමින් ඉදිරියට දිවයින පුරා කොටස් වශයෙන් පැය 03ක් විදුලිය කප්පාදු කරන බව විදුලි බල මණ්ඩලයේ වෙබ් අඩවියේ පුවතක් සඳහන්  වූ අතර පසුව එය ඉවත් කරගන තිබෙනවා.

විදුලිබල ඇමතිවරයාගේ අනුමැතිය මේ සඳහා නොලැබී ඇතිඅතර ජල පෝෂක ප්රෙදේශ වලට වැසි ලැබීම ආරම්භ වූ නිසා විදුලිය කප්පාදු කිරීමක්කිසිසේත් අවශ්‍ය නොවන බව විදුලි බල හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති අමාත්‍ය රන්ජිත් සියඹලාපිටිය මහතා පවසා සිටී.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.