පෙබරවාරිය ලෝක ඉතිහාසයේ උණුසුම්ම මාසයයි

hhhhhhhhhhhකාලගුණ දත්ත එකතු කිරීමට පටන් ගත 1880 වසරේ සිට මේ තාක් ලෝකයේ උණුසුම්ම මාසය ලෙස වාර්තාගත වී ඇත්තේ මේ වසරේ පෙබරවාරි මාසයයි.

මේ සිතියමෙන් දැක්වෙන්නේ 20 වන ශතවර්ෂයේ සාමාන්‍ය උෂ්ණත්වයට වඩා සෙල්සියස් අංශක 1.21කින් උෂ්ණත්වය වැඩි වීමයි.

hhhhhhhhhhh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

මෙහි තද රතු පාටින් අධික උෂ්ණත්වය දැක්වෙන අතර තද නිල පාටින් අධික සීතල දැක්වේ.

 

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!