බැසිල් පාර්ලිමේන්තුවෙන් නිවාඩු ඉල්ලයි

බැසිල් පාර්ලිමේන්තුවෙන් නිවාඩු ඉල්ලයි

අමෙරිකාව බලා ගිය හිටපු ආර්ථික සංවර්ධන අමාත්‍ය බැසිල් රාජපක්ෂ මහතා පාර්ලිමේන්තුවෙන් නිවාඩු ඉල්ලා ඇත.

ඔහුගේ නිවාඩු අනුමත කරන ලෙසට අද එම යෝජනාව ඉදිරිපත් කරනු ලැබුවේ විපක්ෂ නායක නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා විසිනි.

පසුගිය ජනාධිපතිවරණයෙන් මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා පරාජයට පත්වීමත් සමග හිටපු ආර්ථික සංවර්ධන අමාත්‍ය බැසිල් රාජපක්ෂ මහතා රටින් පිට විය.

අදාළ ඉල්ලීම සළකා බලා බැසිල් රාජපක්ෂ මහතාට මාස තුනක නිවාඩු ලබා දීමට පාර්ලිමේන්තුවේ අනුමැතිය හිමි වූ බවත් සඳහන්.

Basil Rajapasha requests leave from  parliment

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.