බුලත් ගොවින් ගැටළුවක

bulath govinබුලත් ගොවියා මුහුන පා සිටින ගැටළුවලට සාධාරණ විසදුම් ලබා ගැනීම සඳහා ආණ්ඩුවට බල කරමින් බුලත් ගොවියන්ගේ සංවිධානයක් පසුගියදා (24) පිහිටුවා තිබේ.

දුම රහිත දුම්කොළ නිෂ්පාදන ජුනි 19 දා සිට සිට නිෂ්පාදනය කිරීම, ආනයනය, විකිණීම හෝ විකිණීම සඳහා ප්‍රදර්ශනය කිරීම සපුරා තහනම් කිරීමට ජාතික දුම්කොළ හා මද්‍යසාර පිළිබඳ අධිකාරිය තීරණය කළේය.

ඒ අනුව මාවා, බාබුල්, බීඩි, හාන්ස්, පාම්පරා සහ ගුට්කා ආදී දුම්කොළ ආශ්‍රිත නිෂ්පාදන මෙන්ම දුම්කොළ සහිත බුලත් විටද නිෂ්පාදනය සහ විකිණීම තහනම් වන අතර, යම් පැණි රස ගන්වන ලද, වර්ණ ගන්වන ලද හෝ රස ගන්වන ලද දුම්කොළ අඩංගු සිගරට්ටුවක්, විකිණීම, ආනයනය, විකිණීමට ප්‍රදර්ශනය කිරීමද සපුරා තහනම් වේ.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.