බේරේට ලස්සන කැන්ඳයි!

bere wewaබේරේ වැවට යාබදව පිහිටි භුමි ප්‍රදේශය ස්වාභාවික සෞන්දර්ය රැකෙන පරිදි සංචාරක ආකර්ෂණීය කලාපයක් ලෙස සංවර්ධනය කිරීමට නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය විසින් සැලසුම් කර තිබේ.

ඒ අනුව වැව වටා රේඛීය උද්‍යානයක් ඉදිකිරීම සහ වැව අවට ඉඩම් සංවර්ධනය කටයුතු සිදු කිරීමට පෙර වැව් ඉවුර සංරක්ෂණය කිරීම සඳහා අවශ්‍ය කටයුතු මේ යටතේ සිදුවේ.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.