භූමිතෙල් සල්ලි කෙලින්ම ගිණුමට!

kerosene oilඉන්ධන මිල ඉහල යාමත් සමග අඩු අදායම් ලාභී පවුල්වලට භූමිතෙල් සහන මිළකට ලබා දීමට රජය තිරණයක් කළ අතර එසේ ලබාදෙන සහනාධාර මුදල පුද්ගල බැංකු ගිණුමක තැන්පත් කිරීමට කටයුතු සැලසුම් කර ඇත.

රුපියල්භූ 44 ක් ව පැවති භූමිතෙල් ලීටරයක් රුපියල් 57 ක් මිළ ඉහළ නැංවූයේ පසුගිය 10 වෙනිදාය. ඒ අනුව ඊයේ (15) ඛණිජ තෙල් සම්පත් සංවර්ධන අංශයේ උපාලි මාරසිංහ මහතා දැනුම් දී තිබුනේ එ සඳහා සුදුසු පුද්ගලයන් හදුනාගැනීමේ තොරතුරු සමෘද්ධි සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුවෙන් සහ ධීවර දෙපාර්තමේන්තුවෙන් ලබා ගන්නා බවයි.

එක් බෝට්ටුවකට ලීටර් 375 ක් සඳහා මේ අනුව මුදල් ලබාදෙනු ඇත.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.