මරුටි-ඇල්ටෝ ගාන බහී

 

එන්ජින් ධාරිතාවය 1000 සී.සී. වලට අඩු මෝටර් රථ ආනයනය කිරීමේ දී අය කරන බද්ද අතුරු අයවැය මගින් 15% කින් අඩු කිරීම නිසා එවැනි මෝටර් රථයක මිල රුපියල් 1,50,000 කින් පමණ අඩුවනු ඇතැයි වාහන ආනයනකරුවන්ගේ සංගමයේ සභාපතිවරයා කියයි.

ලංකා වාහන ආනයනකරුවන්ගේ සංගමයේ සභාපති ඉන්දික සම්පත් මෙරෙංචිගේ පැවසුවේ මේ අනුව මරුටි, ඇල්ටෝ වැනි වාහනවල මිල පහළ යනු ඇති බවයි.

වැඩිවීම්

නව රජයේ අතුරු අයවැය මගින් හයිබ්‍රීඩ් මෝටර් රථ සඳහා බදු වැඩිකිරීම හේතුවෙන් ටොයොටා ඇක්වා මෝටර් රථයක මිල රුපියල් 6,70,000 කින් පමණත් GP01 හොන්ඩා ෆිට් මෝටර් රථයක් රුපියල් 6,25,000 කින් පමණත් මිල ඉහළ යනු ඇතැයි ලංකා වාහන ආනයන කරුවන්ගේ සංගමයේ සභාපතිවරයා කියයි.

ලංකා වාහන ආනයනකරුවන්ගේ සංගමයේ සභාපති ඉන්දික සම්පත් මෙරෙංචිගේ මහතා අප සමග පැවසුවේ හොන්ඩා ෆිට් ෂට්ල් රථයල් රුපියල් 6,25,000 කින් පමණ වැඩිවනු ඇති බවයි.

මීට අමතරව, අළුත්ම හොන්ඩා GP05 රථයක් රුපියල් 6,45,000 කින් පමණත් හොන්ඩා වෙසල් රථයක් රුපියල් 9,30,000 කින් පමණත් ප්‍රියර්ස් රථයක් රුපියල් 9,75,000 කින් පමණත් ඇක්සියෝ මෝටර් රථයක් රුපියල් 8,00,000 කින් පමණත් අවුට්ලෑන්ඩර් රථයක් රුපියල් 13,00,000 කින් පමණත් මිල වැඩිවනු ඇතැයි මෙරෙංචිගේ මහතා කීය

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.