මහා බැංකුව ප්‍රශ්න කටයුතු ගනුදෙනුවල-විගනනකාධිපතිවරයා

 

central bank

මහ  බැංකුව කැබිනට් අනුමැතියකින් තොරව බ්‍රසීලයේ දේපළ  මිලදී ගෙන ඇතැයි 2014 විගණන වාර්තාවෙන් හෙළිදරව් වී තිබේ.

මෙම ගනුදෙනුවේ වටිනාකම රුපියල් මිලියන122.81 කි.

මේ දේපල පසුව බ්‍රසීලයේ ශ්‍රී ලංකා මහා කොමසරිස් කාර්යාලය පිහිටුවීමට යොදා ගෙන තිබේ.

මේ අකර තවත් ගනුදෙනුවක් කරමින් ශ්‍රී ලංකා ම්හ් බැංකුව ඇමරිකාවේ නිව්යෝර්ක් නගරයෙන්  රුපියල් 607,121,953 ක් වටිනා දේපලක් මිලදී ගෙන තානාපති කාර්යාලයට කුලියට ලබා දී තිබේ.

ශ්‍රි ලංකාවේ  මුල්‍ය පනතට අනුව මහ බැංකුව ව්‍යාපාරික කටයුතු වල නිරත විය යුතු නැති බව විගනනධිපතිවරයා විසින් පෙන්වා දී ඇත.

මෙම වාර්තාව ළඟදීම පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතය.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!