මහා භාරකාර දෙපාර්තමේන්තුවේ රෝහල් බිල ලක්ෂ 220

 

downlwije

 

මහා භාරකාර දෙපාර්තමේන්තුව හිටපු දේශපාලනඥයකු වෙනුවෙන් සිංගප්පූරුවේ මවුන්ට් එළිසබෙත් රෝහලට රුපියල් ලක්ෂ 220 ක් ගෙවා ඇති බවට හෙළිවී තිබෙන බව අධිකරණ ඇමැති විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා පවසා ඇති බවට වාර්තාවේ.

මෙම ගෙවීමට සම්බන්ධ ලිඛිත බිල්පත් කිසිවක් නොමැත. එපමණක්ද නොව ලේකම්වරයකුගේ ඉල්ලීමට රේඛනය ඉවත් කළ රුපියල් ලක්ෂ දොළහක් ගෙවා ඇති අතර එම ගෙවීමට අදාළවත් බිල්පත් නොමැති බවට වාර්තාවේ.

දැනට වැසී ඇති බැංකුවක රුපියල් මිලියන 100 ක මුදලක්ද තැන්පත් කර ඇති බවටත් දැනගැනීමට ඇති බවට වාර්තාවේ.
‘මහා භාරකාර දෙපාර්තමේන්තුවේ රුපියල් මිලියන 330 කට සිදුවූයේ කුමක්දැයි ගිණුම් ගතව නොමැති බවත් ඇමැති විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා සඳහන් කර ඇති බවට වාර්තාවේ.

සබැඳි පුවත්

[shareaholic app="recommendations" id="27363332"]

Leave a Reply

Your email address will not be published.