මහින්ද ජනතාව නොමග යවයි

jjkljlkj;lරාජපක්ෂ පවුල සම්බන්දයෙන් එල්ලවී තිබෙන චෝදනාවලට පිළිතුරු වශයෙන් දෙවෙනි මාධ්‍ය නිවේදනය පෙබරවාරි 09වන දින මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා විසින් නිකුත් කර තිබෙන අතර ඒ මගින් ඔහුගේ නොදන්නාකම සහ මහජනතාව නොමගයැවීමේ අවශ්‍යතාවය යන මූලික කරුණු දෙක සනාත වී තිබේ.

ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා යටතේ මුදල් අමාත්‍යාංශයද පසුගිය වසර 10කට ආසන්න කාලයක් පුරා තබා ගෙන සිටියද එහි විෂය පථය පවා නොදන්නා බව හෙළි කර තිබේ. ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලය යටතේ “රජයේ ආයතන 25ක්” ඇති බව සඳහන් කිරීම සහ “ජාතික සාගර කටයුතු පිළිබඳ කමිටුව” යනුවෙන් සඳහන් කර තිබීම ඔහුගේ නොදන්නා බව ප්‍රකාශ කළ අවස්ථාය. “ජාතික සාගර කටයුතු පිළිබඳ කමිටුව” යනුවෙන් ආයතනයක් ජනාධිපතිවරයා යටතේ නැත.

මහජනතාව නොමගයැවීමේ චේතනාවෙන් ජනාධිපතිවරයාට 2015 වසර සඳහා වෙන් කළ මුදල රුපියල් කෝටි 275ක් වශයෙන් දක්වා තිබේ. එහෙත් “අතිගරු ජනාධිපති” යන ශීර්ෂය යටතේ රුපියල් කෝටි 959ක් මෙම වසර සඳහා වෙන්කර ඇත. මේ බව අය වැය ඇස්තමේන්තුව (කෙට්ම්පත) 2015 යන අයවැය සවිස්තර වාර්තාවේ සඳහන් වේ.

එමෙන්ම ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලය යටතේ ආයතන 25ක් ඇති බව මාධ්‍ය නිවේදනයේ දක්වා තිබුනද එහි සත්‍ය තත්වය වන්නේ “විශේෂ වියදම් ඒකක” යන ශීර්ෂය යටතේ ජනාධිපතිවරයා, අගමැතිවරයා සහ රාජ්‍ය කොමිෂන් සභා ඇතුළු රාජ්‍ය ආයතන 22ක් පිහිටුවා තිබේ. විශේෂ වියදම් ඒකකය වෙනුවෙන් 2015 වසර සඳහා රුපියල් කෝටි 1975ක් වෙන් කර තිබේ.

 

 

mr_press_thumb_medium640_

 

 

 

 

 

 

 

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.