මහ බැංකු බැදුම්කර සම්බන්ධ විගණකාධිපති වාර්තාව ජාත්‍යන්තර ක්‍රමවේදයන්ට පටහැනියි- ලෝක බැංකුව

අංජුල මහික විරරත්න
ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකු බැදුම්කර නිකුත් කිරිමට අදාළව විගණකාධිපතිවරයා සකස් කළ වාර්තාව ජාත්‍යන්තර ක්‍රමවේදයන්ට පටහැනි ලෙස සැකසුනකැයි ලෝක බැංකුව සඳහන් කරයි. ලෝක බැංකුව විසින් රජයට දුන් වාර්තාවක් මගින් කරුණු දක්වා ඇත්තේ බැදුම්කර නිකුත් කිරිම සම්බන්ධයෙන් විශ්ලේෂණය කරන ක්‍රමවේදය විගණකාධිපතිවරයා විසින් අනුගමනය කර නැති බවය.
ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකු බැදුම්කර නිකුතුවට අදාළ විගණකාධිපති වාර්තාවේ ඒ සම්බන්ධයෙන් පරික්ෂණ කිරිමට විශේෂඥ දැනුමක් නැති බව සඳහන් කිරිම නිසා ඊට අදාළව අන්තර්ජාතික මතය විමසිම සඳහා ලෝක බැංකුවේ සහාය ගැනිමට රජය පියවර ගනු ලැබිනැයි සභානායක, උසස් අධ්‍යාපන හා මහා මාර්ග ඇමති ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා ප්‍රකාශ කළේය. රජය විසින් කළ ඉල්ලිමට ප්‍රතිචාර දක්වමින් ලෝක බැංකුව විසින් විගණකාධිපති වාර්තාව ගැwුරින් අධ්‍යයනය කර ඉහත නිර්දේශ ඉදිරිපත් කර ඇතැයිද ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා කීවේය.

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.