මාසයක් ටියුෂන් තහනම්…..

Tutionලබන 27 දා රාත්‍රී 12 සිට  වර්ෂ 2016.08.27 දක්වා  සම්පූර්ණ කාලය තුළ   අපොස (උ/පෙ) විභාග අපේක්ෂකයන් වෙනුවෙන් උපකාරක පන්ති පැවැත්වීම, සංවිධානය කිරීම, විෂයානුබද්ද දේශන, සම්මන්ත්‍රණ, වැඩමුළු පැවැත්වීම, එම විභාග සදහා අනුමාන ප්‍රශ්න ඇතුළත් ප්‍රශන පත්‍ර මුද්‍රණය කිරීම, ඒවා බෙදා හැරීම, විභාග ප්‍රශ්න පත්‍රවල ප්‍රශ්න ලබාදෙනබවට හෝ ඒ සමාන ප්‍රශ්න ලබා දෙන බවට පෝස්ටර් බැනර් අත්පත්‍රිකා විද්‍යුත් හෝ මුද්‍රිත මාධ්‍යය මගින් ප්‍රසිද්ධ කිරීම විභාග දෙපාර්තමේන්තුව මගින්  තහනම් කර ඇත.

ඔවුන් මෙම නියෝගය නිකුත් කර ඇත්තේ 2013.06.21 දාතමින් නිකුත් කළ 1816 ගැසට් නිවේදනය ප්‍රකාරව 1968 අංක 25 දරන ප්‍රසිද්ධ විභාග පනතෙහි 22 වගන්තිය යටතේ නිකුත් කර ඇති නියොග අනුවය.

සබැඳි පුවත්

[shareaholic app="recommendations" id="27363332"]

Leave a Reply

Your email address will not be published.