මිලදී ගන්නා වාහනයේ තොරතුරුSMS එකට

photo-sms

වාහන මිළදී ගැනීම්දී එම වහනය පිළිබඳව සියළුම තොරතුරු ජංගම දුරකථනය ඔස්සේ දැනගත හැකි සේවාවක් ලබන අඟහරුවාදා පටන් හදුන්වා දෙන බව මෝටර් රථ වහාන කොමසාරිස් එස් එච් හරිස්චන්ද්‍ර කියා සිටී.

සමහර තොරතුරු නොමිලේ ලබාගත හැකි අතර රුපියල් 150.00 ක් ගෙවීමෙන් වැඩි විස්තර ලබා ගත හැකිය.

වාහනයක් පිළිබඳව තොරතරු ලබා ගැනීමේදී තමන්ගේ ජාතික හැදුනුම්පත් අංකය සහ දුරකථන අංකයක් ලබාදී ලියා පදිංචි විය යුතුවේ.

dmt(ඉඩක්)info(ඉඩක්)Vehicle ටයිප් කොට අංක  1919 ට sms පණිවිඩයක් යැවීමෙන් මුලික තොරතරු ලබාගත් හැකිය.

මේ මගින් හොරකම් කරන ලද වහාන විකිණීම ඇතුළු වංචා රැසක්ම වලක්වා ගත හැකිවෙනු ඇතැයි  එස් එච් හරිස්චන්ද්‍ර මහතා කියා සිටී.

Information on vehicle registration to mobile phone

සබැඳි පුවත්

[shareaholic app="recommendations" id="27363332"]

Leave a Reply

Your email address will not be published.