ඉන්දියාව මුහුදු නීතිය අනුගමනය කල යුතු බවට ශී‍්‍ර ලංකාවෙන් මතක් කිරීමක්

south-indian-fishermenඉන්දියානු ආණ්ඩුව ශී‍්‍ර ලාංකික ධිවරයින් පිරිසක් අත්අඩංගුවට ගැනීම නීතියට පටහැනි බව ශී‍්‍ර ලංකාව විසින් පෙන්වා දී තිබේ. මෑතකදී අත්අඩංගුවට පත් ධිවරයින් ශී‍්‍ර ලංකාවේ මුහුදු සීමාව ඉක්මවා ජාත්‍යන්තර මුහුදට පිවිසීම සඳහා භාවිතා කල නාවික මාර්ගය වලංගු ගමන් මාර්ගයක් බව ශී‍්‍ර ලංකාව විසින් පෙන්වා දී තිබේ. මේ තත්ත්වය යටතේ ඔවුන් අත්අඩංගුවට ගැනීම ඉන්දියාව විසින් මුහුදු නීති උල්ලංඝනය කිරීමක් බවයි ශී‍්‍ර ලංකාව කියා සිටින්නේ.

සබැඳි පුවත්

[shareaholic app="recommendations" id="27363332"]

Leave a Reply

Your email address will not be published.