මුහුදේ සෙල්ලම් බැහැ……………..

transponderගැඹුරු මුහුදේ කටයුතු කරන ධීවර යාත්‍රා ගොඩබිම සිට නිරීක්‍ෂණය කළ හැකි ට්‍රාන්ස්පොන්ඩර් නැමැති උපකරණය සියලුම ධීවර යාත්‍රාවලට ලබාදීමට සැලසුම් කොට ඇත.

මේ අනුව සියළු යාත්‍රා ගොඩ බිම සිට නිරීක්ෂණය කළ හැකි වෙයි. එ අනුව මෙම උපකරණය මගින් අදාළ ධීවර යාත්‍රාව මුහුදේ කිනම් තැනක ධීවර කටයුතුවල නිරතවන්නේද යන්න සොයා බැලිය බවත්, එම යාත්‍රාවල ගමන්ගන්නා ධීවර කාර්මිකයන්ට කිසියම් ආපදාවක් සිදුවන්නේ නම් ඔවුන් ඉන් මුදාගැනීමටද මෙම උපකරණ ඔස්සේ හැකියාව සැලසෙන බවද අමාත්‍යාංශය කියයි.

මෙම පහසුකම සියලුම ධීවර වරායන් ඔස්සේ ධීවර යාත්‍රාවන්ට ලබාදීමට පියවර ගෙන ඇති බව ධීවර හා ජලජ සම්පත් අමාත්‍යාංශය වැඩි දුරටත් සඳහන් කරයි .

සබැඳි පුවත්

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.